wróć

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności przedszkola 390

DEKLARACJA:

Przedszkole nr 390 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 390 w Warszawie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-02-28
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Pakulska (mpakulska@eduwarszawa.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226382026. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 390 mieści się w wolnostojącym budynku przy ul. Secemińskiej 1 w Warszawie. Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Wrocławska i Radiowa.

Dojścia piesze są od ulic: Wrocławskiej, Radiowej, Gołuchowskiej, Uniejowskiej i Secemińskiej.

Przejścia dla pieszych od ulic Wrocławskiej i Radiowej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Ulica Wrocławska ma wydzielony pas dla rowerzystów.

Przystanki autobusowe i przystanki tramwajowe zlokalizowane w najbliższej okolicy.

Przystanek Radiowa (339 m)

Tramwaj: 10, 11, 23, 24, 26

Autobus: 112, 122, 171, 220, 523, N01, N43, N45, N95

Przystanek Wrocławska (403 m)

Tramwaj: 10, 11, 23, 24

Autobus: 112, 122, 171, 184, 201, 220, N01 N43

Przystanek Orlich Gniazd (565 m)

Tramwaj: 23, 24, 26

Autobus: 122 171 184 N01 N45 N95

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ul. Secemińskiej wzdłuż przedszkola.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Przedszkola jest oznakowane, znajduje się na ścianie frontowej. Podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony ogrodu przedszkolnego. Aby wejść do budynku należy przejść przez drzwi wejściowe, zadzwonić dzwonkiem w celu otworzenia drzwi wewnętrznych do holu przedszkola. Pracownik sekretariatu udzieli informacji interesantowi. Na terenie placówki nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnej oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

W Przedszkolu nr 390 nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym, warunkiem wstępu jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.