wróć

Płatności

Płatności

Drodzy Rodzice,

                Z dniem 31.08.2014 r. traci moc Uchwała nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy. W dniu 26 czerwca 2014 roku Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę nr LXXXIV/2166/2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy obowiązującą od 01 września 2014r. i wprowadzającą korzystne zmiany w wysokości opłat względem poprzednich zapisów. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisem w §3.1 przedmiotowej uchwały , w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i naukę , wyniesie 1 złoty, przy czym jeśli dziecko korzysta ze świadczeń niepełną godzinę opłata ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. Przykładowo jeśli dziecko zostanie odebrane z przedszkola o godz. 16.15 opłata wyniesie 3,25 zł. (3 zł za 3 godziny oraz 25 groszy za 15 minut). Przypominamy, iż rejestrowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą kart jest podstawowym narzędziem naliczania należności za czas świadczeń po godz. 13.00.

Ponadto informujemy, iż dzienna stawka żywieniowa obejmująca 4 posiłki w roku szk. 2014/2015 pozostaje niezmienna i wynosi 9 zł. Aktualną podstawą prawną dotyczącą korzystania z żywienia w przedszkolach jest Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy. Opłata za wyżywienie jest pobierana z góry każdego miesiąca. Na podstawie § 3.6 przedmiotowego zarządzenia dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za pierwszy dzień nieobecności jeśli zostanie zgłoszony najpóźniej w tym dniu do godz. 9.00.

Przy braku zgłoszenia pierwszy dzień nieobecności jest płatny. Rodzic może poinformować przedszkole o nieobecności dziecka osobiście, telefonicznie lub za pomocą druków dostępnych w placówce.